Изберете език

 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 • Европейски фонд за гарантиране на земеделието

  ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 • Европейски фонд за гарантиране на земеделието

  ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Управляващият орган на СПРЗСР 2023-2027 г. публикува предварителна информация относно планираните приеми на заявления за подпомагане по интервенциите от Плана за календарната 2024 г., различни от базираните на площ и плащанията на животинска единица. Информацията има за цел да даде насока за земеделските стопани и други заинтересовани страни за намеренията на УО за стартиране на интервенции, в т.ч. инвестиционни, през 2024 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Определянето на периодите на прием по интервенциите, финансирани чрез ЕЗФРСР, които са планирани да стартират през настоящата година, е свързано с приключването на няколко предварителни действия. На първо място се очаква финализиране на преговорите със службите на ЕК по изпратеното на 15 декември 2023 г. предложение за Първо изменение на Стратегическия план и неговото последващо одобрение.

Също така, в съответствие с изискванията на Закона за подпомагане на земеделските производители, Министерство на земеделието и храните работи съвместно с ДФ „Земеделие“ по финализирането на Наредба за реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за сключване и изменение на административни договори, за налагане на административни санкции, която предстои да бъде публикувана за обществено обсъждане. Тази наредба ще урежда реда за подаване на заявленията за подпомагане чрез Системата за електронни услуги (СЕУ).

След обнародване на Наредбата в Държавен вестник, Ръководителят на Управляващия орган на СПРЗСР ще утвърждава за всеки прием по интервенциите, финансирани чрез ЕЗФРСР насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти.

Проектите на условията за кандидатстване и условията за изпълнение ще бъдат публикувани на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и Стратегическия план, както и в СЕУ преди тяхното утвърждаване. Заинтересованите лица ще могат да изпращат писмени предложения и възражения по публикуваните проекти в определен от Управляващия орган срок.  

Запазва се утвърдената и към момента процедура кандидатите за подпомагане да имат възможност да искат разяснения по отношение на условията за кандидатстване. Утвърдените насоки ще се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и Стратегическия план, както и в СЕУ.

Управляващият орган обръща внимание, че годишният план за планираните приеми с включени определени периоди на провеждане и бюджети, както и критериите за оценка, по които ще бъдат класирани заявленията по отделните интервенции, задължително следва да бъдат съгласувани с Комитета за наблюдение на СПРЗСР 2023-2027 г., като заседание на Комитета се предвижда да бъде насрочено през месец април 2024 г.  

Прикачени файлове
Plan grafik 2024 new.xlsx [21.43Кб]
Публикувано Вторник, 12 март 2024 от 0

mzhg