Изберете език

  Принос за спиране на загубата на биологично разнообразие и обръщане на тази тенденция, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта

 

Идентифицирана потребност 6.1

Опазване и подобряване на природозащитното състояние на естествените и полуестествените местообитания, и на дивата флора и фауна от Европейски интерес

Идентифицирана потребност 6.2

Опазване и подобряване на природозащитното състояние на видове птици, свързани с обработваеми земи и тревни площи в земеделски земи

Идентифицирана потребност 6.3

Съхраняване и възстановяване на елементи на ландшафта и постигане на благоприятен природозащитен статус на постоянно затревените площи

Идентифицирана потребност 6.4

Насърчаване на извършването на земеделски дейности в райони с природни и други специфични ограничения

Идентифицирана потребност 6.5

Насърчаване на практиките за разширяване биологично земеделие

Идентифицирана потребност 6.6

Насърчаване на практики за справяне с генетична ерозия и внасяне на Инвазивни чужди видове (ИЧВ) и неместни, съгласно националното законодателство видове

Идентифицирана потребност 6.7

Запазване и подобряване на генетичното разнообразие в животновъдството и растениевъдството в селското стопанство

Идентифицирана потребност 6.8

Подобряване на опрашителния потенциал на екосистемите и наличието на подходящи растения

Идентифицирана потребност 6.9

Опазване и подобряване на биологичното разнообразие, устойчиво управление на горите, горските местообитания и подобряване на екосистемните услуги, предоставяни от горите


mzhg